Polityka ochrony danych osobowych

Polityka zarządzania i ochrony danych osobowych w firmie JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie Maria Stepaniuk

W związku z regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych członków Wspólnot Mieszkaniowych jest sama Wspólnota Mieszkaniowa, reprezentowana przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania powierzonych danych osobowych w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy o własności lokali, jak również zapewnienia należytego wykonania obowiązków naszej firmy wynikających z wiążącej nas umowy o administrowanie nieruchomością Wspólnoty.

Przetwarzane przez nas dane są niezbędne m.in. do:

  • zawarcia i wykonania umowy o usługę administrowania nieruchomością wspólną, w tym zapewnienia należytej jakości usługi (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • wykonania obowiązków prawnych administratora nieruchomości, np. wystawiania i przechowywania dokumentacji finansowej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • zapewnieniu prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • komunikacji z właścicielami lokali na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która to zgoda może być w każdej chwili wycofana przez złożenie stosownego oświadczenia

Podmiotem przetwarzającym dane osobowe członków Wspólnot Mieszkaniowych jest JMS Administrowanie Zarządzanie Sprzątanie Maria Stepaniuk, ul. Mickiewicza 48, lok. 202, 203, 15 – 224 Białystok.

Nasze dane kontaktowe: tel. 85 732 41 50, e-mail: marias@pro.onet.pl.

Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:

  • czas trwania umowy,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane,
  • czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy.

Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych); sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe; przeniesienie danych; usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych jak również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

Maria Stepaniuk